Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Z obowiązkiem przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek spotkać się można najczęściej w trakcie ubiegania się o różnego rodzaj kredyty. Nierzadko również, zaświadczenie to stanowi istotny atut w negocjacjach biznesowych, poświadczając wiarygodność potencjalnych kontrahentów. W gąszczu obowiązujących przepisów można jednak odnaleźć także inne przypadki, kiedy ustawa wymaga wykazania się takim zaświadczeniem. Jest ono niezbędne m.in.:

 

- w odniesieniu do podmiotów biorących udział w przetargach, organizowanych wedle przepisów o zamówieniach publicznych (art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

- do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi (art. 94 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

- do uzyskania koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych czy gier na automatach (art. 34 pkt 3 ustawy o grach hazardowych)

Tryb wydawania zaświadczeń

Postępowanie w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek toczy się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przede wszystkim regulacje zawarte w art. 217 – 219 kodeksu, normujące wydawania zaświadczeń.

Stosowne zaświadczenie jest wydawane na pisemny wniosek płatnika składek przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS, właściwą ze względu na miejsce wykonywania działalności wnioskodawcy. Wniosek można złożyć:

- osobiście – we właściwej jednostce terenowej ZUS

- przesłać listem poleconym (na adres odpowiedniej jednostki)

- za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS (w tym wypadku wnioskodawca musi legitymować się bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami można złożyć w dwojakiej formie:

- formularza ZUS S-72b (dostępnego w postaci papierowej w terenowych oddziałach ZUS oraz w formie elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -  http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/s_72b.pdf)

- zwykłej formie pisemnej, zawierającej jednak wskazanie: danych identyfikujących płatnika (takich jak nazwa, adres, NIP, REGON) oraz sposobu odbioru wydanego zaświadczenia (osobiście lub pocztą).

Warto podkreślić, że – inaczej niż ma to miejsce w przypadku wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków – postępowanie w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie składek jest zwolnione od wszelkich opłat.

Właściwa jednostka organizacyjna ZUS zobowiązana jest (na podstawie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego) wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. W praktyce jednak, składając wniosek osobiście w oddziale ZUS, stosowne zaświadczenie można nierzadko uzyskać „od ręki”, tym bardziej, że w maju 2010 r. Zakład ogłosił – za pośrednictwem swojej strony internetowej (http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=1540), że we wszystkich placówkach będzie możliwe uzyskanie zaświadczeń w tym właśnie terminie. Jedynym warunkiem, determinującym tak szybkie wydanie zaświadczenia jest brak jakichkolwiek zaległości lub błędów na koncie wnioskodawcy oraz brak postępowania wyjaśniającego przeciw niemu. Dla płatników spełniających te warunki, osobiste złożenie wniosku w oddziale ZUS stanowi zatem optymalne rozwiązanie, pozwalające na najszybsze uzyskanie pożądanego zaświadczenia.

Treść i charakter zaświadczenia

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane jest na druku ścisłego zarachowania, posiadającym odpowiednie zabezpieczenia, uniemożliwiające jego podrobienie (przede wszystkim odpowiedni, wieloznakowy numer, wskazujący m.in. na numer serii wydanego dokumentu). Druk powinien być opatrzony pieczęcią z godłem, pieczątką jednostki terenowej ZUS oraz imienną pieczątką i podpisem osoby, upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Autentyczność zaświadczeń, wydanych po dniu 3 kwietnia 2009 r., można również zweryfikować za pomocą bezpłatnej usługi, uruchomionej przez ZUS, dostępnej na stronie internetowej  https://ssi.zus.pl/zn.

Wydane zaświadczenie potwierdza, iż – na dzień wydania zaświadczenia – wnioskodawca (płatnik składek) nie posiada zaległości w opłacaniu składek.

Podkreślić warto, że uzyskane przez płatnika zaświadczenie ma moc dokumentu urzędowego, a w związku z tym stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone (art. 76 kodeksu postępowania administracyjnego).