Do 28 lutego 2013 r. - czas na roczny raport ZUS RMUA

Płatnicy składek, rozliczający składki za ubezpieczonych (w szczególności - pracodawcy) powinni pamiętać, że w terminie do 28 lutego 2013 r. zobligowani są przekazać poszczególnym ubezpieczonym zestawienie informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS w ciągu całego 2012 roku, z wyszczególnieniem danych dla poszczególnych miesięcy. Obowiązek taki nakłada na płatników art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu nadanym art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

 

Wskazana nowelizacja ustawy o s.u.s. weszła co prawda w życie już 1 stycznia 2012 r., jednak jej art. 24 wskazuje wyraźnie, iż "zbiorczy", całoroczny raport dotyczący składek danego ubezpieczonego, płatnik będzie zobowiązany przekazać dopiero za rok 2012, w terminie do 28 lutego 2013 r. Bieżący rok jest więc w istocie pierwszym, w którym zastosowanie znajdzie nowa regulacja odnosząca się do informowania ubezpieczonego przez płatnika o danych, wykazanych w comiesięcznych raportach składanych do ZUS.

Roczne zestawienie, jakie płatnik powinien przedstawić - celem weryfikacji - osobie ubezpieczonej, może mieć formę "tradycyjnego" formularza ZUS RMUA, bądź inną postać - w szczególności dokumentu elektronicznego (w tym wypadku - konieczna jest jednak wyrażenie zgody ubezpieczonego na taką formę) lub np. wydruku z programu, jaki płatnik wykorzystuje w bieżącej obsłudze spraw kadrowych. Istotne jest jednak, aby zestawienie takie zawierało wszelkie niezbędne informacje, wskazane w u.s.u.s. (w szczególności - w art. 41 ust. 3 i 4 tejże ustawy).

Warto również podkreślić, że choć - od dnia wejścia w życie wspomnianej na wstępie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - tj. od 1 stycznia 2012 r., płatnik nie ma już obowiązku comiesięcznego przekazywania ubezpieczonemu na piśmie informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych składanych do ZUS, dość liczna grupa płatników informuje ubezpieczonych o tych danych na startych zasadach - w postaci comiesięcznych wydruków. W przypadku takich płatników, Zakłada Ubezpieczeń Społecznych wskazuje (za pośrednictwem m.in. swojej strony internetowej), na brak potrzeby generowania dodatkowej informacji rocznej, o której mowa wyżej. Jeżeli jednak ubezpieczony zażąda (pomimo otrzymywania comiesięcznych informacji), aby płatnik przedstawił mu zbiorcze, całoroczne zestawienie informacji zawartych w raportach miesięcznych -  płatnik będzie zobligowany przychylić się do takiej prośby.