Kod tytułu ubezpieczenia

Kod tytułu ubezpieczenia - złożony z 6 znaków (cyfr) numer, wykorzystywany w formularzach ZUS, służący identyfikacji ubezpieczonego w zakresie jego tytułu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 

Pierwsze 4 znaki kodu oznaczają podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem. Przykładowo:

  • kod 01 10 - oznacza pracownika podlegającego ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • kod 01 20 - pracownika młodocianego,
  • kod 05 70 -  osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą nie mającą ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli mówiąc prościej - przedsiębiorcę korzystającego z preferencyjnych  - niższych - składek ZUS przez pierwsze 2 lata działalności).

Dwa następne znaki kodu oznaczają kolejno: ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak) oraz stopień niepełnosprawności (również 1 znak).

Kody tytułu ubezpieczenia wykorzystywane w licznych drukach ZUS, takich, jak na przykład: ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń \ Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej), ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego \ Zgłoszenie zmiany danych), czy ZUS RZA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne). Poszczególne kody ubezpieczeń unormowane zostały w załączniku nr 18 do rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2009, Nr 186, poz. 1444 z późn. zm.).