ZUS 2013 - wyższe składki dla firm

Wiele wskazuje na to, że od stycznia 2013 r. wzrosną nie tylko składki ZUS opłacane przez przedsiębiorców korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek (co jest konsekwencją podniesienia od 2013 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę), lecz również składki obciążające pozostałe firmy. Przemawia za tym rządowy projekt ustawy budżetowej na 2013 rok (nr druku 755), przewidujący wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Kwota ta przekłada się w prosty sposób na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Prognozowane wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy determinuje bowiem podstawę wymiaru składek ZUS,opłacanych przez firmy.

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 8 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców (nie korzystających z ulgi w składkach) stanowi zadeklarowana przez nich kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłaszanego w trybie art. 19 ust. 10 tejże ustawy. Wskazany przepis (art. 19 ust. 10) odnosi się z kolei do pierwszego ustępu artykułu 19 ustawy, regulującego kwestię ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, obliczanej corocznie właśnie przy użyciu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, określanego w ustawie budżetowej (bądź w jej projekcie lub ustawie o prowizorium budżetowym - jeśli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona na czas). A zatem znając treść projektu ustawy budżetowej na 2013 r., można z dużą doza prawdopodobieństwa określić już wysokość podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców w nadchodzącym roku. Mamy co prawda do czynienia dopiero z projektem ustawy budżetowej, jednak ostatnie lata pokazują, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego określona w projekcie budżetu nie ulegała zmianie podczas ścieżki legislacyjnej ustawy. Co za tym idzie, jeśli założymy, że tak samo będzie w przypadku projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, będziemy w stanie niemalże z pewnością ustalić wysokość podstawy wymiaru składek na osób prowadzących działalność gospodarczą w roku 2013.

Jaki więc będzie wzrost podstawy, a co za tym idzie - o ile wyższe będą składki na ubezpieczenie społeczne dla firm? Zgodnie z treścią art. 27 projektu ustawy budżetowej na 2013 r., prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej wynosić ma 3713 zł. A zatem podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców w 2013 roku wyniesie 2227,80 zł (60 % kwoty 3713 zł). W porównaniu więc do roku bieżącego, w którym podstawa wymiaru wynosi 2115,60 zł, wzrost będzie więc - na szczęście - nieznaczny. Znając podstawę wymiaru składek ZUS  na przyszły rok, możemy też oczywiście określić wysokość składek z tytułu poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie więc 434,87 zł (19,52% postawy wymiaru), na ubezpieczenie rentowe: 178,22 zł, na ubezpieczenie chorobowe: 54,58 zł, zaś na ubezpieczenie wypadkowe - 43,00 zł (przy założeniu stopy procentowej w wysokości 1,93%, obowiązującej płatników zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób). Łączna składka z tytułu ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyniesie zatem w 2013 roku: 656,09 zł (bez ubezpieczenia chorobowego) oraz 710,67 zł - w przypadku osób objętych ubezpieczeniem chorobowym. W skali rocznej składka opłacana przez firmy na ubezpieczenie społeczne wzrośnie więc w 2013 r. o około 400 złotych.

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, w 2013 roku wzrośnie także wysokość składki na Fundusz Pracy - z obecnych 51,83 zł do kwoty 54,58 zł (co wynika z  art. 29 projektu ustawy budżetowej w związku z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).